Ing. arch. Ľudmila Priehodová, autorizovaný architekt